3 Dec

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

รายการแข่งขันว่ายน้ำหลังจากการแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วการแข่งขันได้อย่างนี้จะไม่สามารถใช้อุปกรณ์ที่เป็นแบบอัตโนมัติได้ทำให้กีฬาว่ายน้ำจึงมีการเพิ่มเอากรรมการและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ดีนะว่ายน้ำนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นกีฬาที่ไม่ใช้อุปกรณ์ในการแข่งขันมากมายแต่การที่กีฬาว่ายน้ำใช้เจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่น หัวหน้าคนจับเวลา 1 คน ผู้จับเวลาลู่ละ 3 คน หัวหน้าเส้นชัย 1 คน กรรมการเส้นชัยจะใช้ด้วยกันอย่างน้อย 1 คน ด้วยการทำหน้าที่เพื่อจะมีการใช้หน้าที่ของตนเองแตกต่างกันออกไปซึ่งเรามาดูกันว่าแต่ละหน้าที่นั้นจะมีการทำหน้าที่ตัวเองอย่างไรบ้างบางจุด

  1. หน้าที่ผู้ตัดสินชี้ขาด ในส่วนนี้จะเป็นผู้ควบคุมและมีอำนาจสูงที่สุดโดยผู้ที่ทำหน้าที่ตัดสินชี้ขาดนี้จะทำการมอบหมายหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่และคอยให้คำชี้แนะกับเจ้าหน้าที่และจะต้องตัดสินปัญหาทุกชนิดการตัดสินของเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินชี้ขาดถือว่าสิ้นสุดและไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อีกแล้ว
  2. ผู้ปล่อยตัวนักกีฬาว่ายน้ำ ผู้ปล่อยตัวนักกีฬาว่ายน้ำจะมีอำนาจในการควบคุมการแข่งขันของนักกีฬาว่ายน้ำอย่างเต็มที่หลังจากที่ได้รับสัญญาณจากผู้ตัดสินชี้ขาดโดยการปล่อยตัวแต่ละรายการผู้ปล่อยตัวจะอยู่ห่างจากขอบสระประมาณ 5 เมตร
  3. หัวหน้ากรรมการดูการกลับตัว ในส่วนนี้จะเป็นส่วนดูแลสำหรับเจ้าหน้าที่ดูการกลับตัวทุกคนทำหน้าที่ในการแข่งขันว่าการทำงานทำเป็นระบบดีหรือไม่และเมื่อผู้เห็นว่ามีการทำผิดกติกาหัวหน้ากรรมการดูการกลับตัวจะต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินชี้ขาดทราบทันที
  4. กรรมการดูการกลับตัว จะต้องคอยดูแลและตักเตือนนักว่ายน้ำให้ว่ายน้ำในลู่ของทำเองด้วยต้องว่ายน้ำให้เข้ามาด้วยเหลือระยะทางอีก 5 เมตร
  5. กรรมการดูการฟาว กรรมการในส่วนนี้จะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจในส่วนของกติกาของกีฬาว่ายน้ำเป็นอย่างดีมากและจะต้องช่วยดูในเรื่องของการปรับตัวจากผู้ช่วยกรรมการการกลับตัวและจะต้องทำรายการจดบันทึกการทำผิดกติกาของการแข่งขันแต่ละลู่เพื่อจะส่งต่อให้ผู้ตัดสินชี้ขาดต่อไป
  6. หัวหน้าพูดกับเวลาการแข่งขัน หัวหน้าผู้จับเวลาการแข่งขันนั้นจะต้องเก็บรวบรวมแบบฟอร์มในเรื่องของการบันทึกผลของการแข่งขันโดยจะบันทึกเวลาของกรรมการจับเวลาทุกคนซึ่งในกรณีที่นาฬิกาที่จะใช้จับเวลาไม่สามารถจับเวลาได้หัวหน้าผู้จัดเวลาจะทำการทดสอบหรือตรวจสอบนาฬิกาเรือนนั้นก่อนทำการแข่งขัน
  7. กรรมการจับเวลา กรรมการจับเวลาจะต้องรู้ว่านาฬิกาแต่ละเรือนจะต้องได้รับจากคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเท่านั้นไม่สามารถที่จะใช้นาฬิกาในการจับเวลาการแข่งขันด้านนอกและได้เลยและจะต้องเดินเวลาเมื่อมีสัญญาณเริ่มเท่านั้นและจะต้องหยุดเวลาเมื่อผู้เข้าแข่งขันในโลกๆของเขาได้สิ้นสุดการว่ายน้ำโดยการที่เข้ามาแตะขอบสระเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  8. หัวหน้ากรรมการเส้นชัย จะเป็นผู้มอบหมายให้กรรมการเส้นชัยแต่ละคนอยู่ในตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้และกรรมการเส้นชัยจะเป็นคนรวบรวมข้อมูลลำดับที่ให้หัวหน้ากรรมการเส้นชัยหัวหน้ากรรมการเส้นชัยจะต้องนำเข้าสู่ผู้ชี้ขาดและจะต้องบันทึกข้อมูลการแข่งขันที่ไปบันทึกด้วยเครื่องผ่านอัตโนมัติอีกด้วย
  9. สมการเส้นชัยจะมีหน้าที่ในการกดปุ่มเมื่อนักกีฬาเข้าสู่การแข่งขันในช่วงสุดท้ายแล้วเท่านั้นและจะไม่มีหน้าที่ที่จะไปก้าวก่ายในการจับเวลาอื่นหรือเข้าไปก้าวก่ายยุ่งเกี่ยวกับหน้าที่อื่นๆ
  10. เจ้าหน้าที่ควบคุมในการแข่งขัน ทำหน้าที่รับผิดชอบและตรวจสอบการแข่งขัน ซึ่งกรรมการทุกคนจะต้องทำการตัดสินใจด้วยตนเองนอกเหนือจากว่าเกิดปัญหาอื่นๆที่ตามมาก็สามารถที่จะมาบอกกับเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันได้